Feropol s.r.o.

feropol@feropol.cz

+420 571 613 647

Zákon o ochraně oznamovatelů - č. 171/2023 Sb.

Společnost Feropol s.r.o., IČ 253 61 431, se sídlem 756 24 Bystřička 237, tímto informuje, že v souladu s ust. § 8 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), zavedla jakožto povinný subjekt vnitřní oznamovací systém který určitým osobám umožňuje oznamovat podezření o možném protiprávním jednání, a to v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

 

Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) zákona vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Níže se uvádí základní pravidla a podmínky podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany osobě, která oznámení učinila, jakož i zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Bližší informace jsou uvedeny ve vnitřní směrnici o řešení oznámení.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu

Oznámení dle ZOO můžete učinit:

  1. a) v listinné podobě poštou (k rukám pověřené osoby) na adresu: 756 24 Bystřička 237
  2. b) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu: oznamovatele@feropol.cz
  3. c) telefonicky prostřednictvím tel. linky č. +420 576 514 086, která slouží pro podání ústních oznámení
  4. d) osobně/ústně (po předchozí telefonické domluvě) na adrese: 756 24 Bystřička 237

Co se oznamuje? Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, ke kterému mělo dojít ve společnosti Feropol s. r. o., přičemž toto protiprávní jednání:

  1. a) má znaky trestného činu, nebo
  2. b) má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo
  3. c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis

Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze případně učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR zde: https://oznamovatel.justice.cz/

Ve Vašem oznámení uveďte jméno, příjmení a datum narození, a to za účelem prevence a ochrany před odvetnými opatřeními. Vaše totožnost nebude zveřejněna. Příslušná osoba určená pro přijetí a vyřízení oznámení má povinnost mlčenlivosti.

Pokud budete činit oznámení v listinné podobě, nadepište obálku heslem „whistleblowing – neotvírat“, aby nedošlo k otevření obálky neoprávněnou osobou.

Příslušná osoba dle ust. § 10 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, za účelem přijímání oznámení, posouzení jeho důvodnosti, prošetřování oznámení, navrhování opatření k nápravě, jakož i k dalšímu postupu souvisejícímu s podaným oznámením je určena tato:

 

JUDr. Antonín Blažek, advokát zaps. u ČAK pod č. 16356, IČ 007 06 108,

 tel. + 420 576 514 086, e-mail: blazek@akba.cz,

se sídlem 686 01 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 329.

Oznámení můžete podat rovněž osobně přímo u příslušné osoby. K umožnění jednání s příslušnou osobou za účelem podání ústního oznámení tuto osobu kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle, emailu nebo adrese.

Osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku či porušení jiných právních předpisů. Za podání vědomě nepravdivého oznámení lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

                                               Feropol s. r. o.

                                               Ing. Vojtěch Babinec, Miroslav Janota,

                                               jednatelé společnosti