Feropol s.r.o.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Preambule

Smluvní strany uzavírají tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) s cílem stanovit seriózní podmínky pro uskutečňování prodeje zboží mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby kupující byl řádně a plně uspokojen pokud jde o kvalitu a včasnost dodávky zboží a prodávající obdržel včas a v plné výši kupní cenu.

Článek 1 – Vznik kupní smlouvy

1.1. Dodávka zboží se uskuteční na základě písemné objednávky kupujícího. Objednávku lze zaslat faxem a má závaznost, je-li prodávajícím potvrzena. V takovém případě se považuje za návrh kupní smlouvy.

1.2. Objednávka bude vycházet z nabídky zboží prodávajícího.

1.3. Objednávka – návrh kupní smlouvy bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje: identifikační údaje kupujícího, název a druh zboží, objednávka v hmotnostních ( resp.objemových jednotkách ), smluvní cenu, dodací paritu/způsob dopravy, dodací lhůtu. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14 dnů od doručení objednávky prodávajícímu. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi smluvními stranami uzavřena jednotlivá kupní smlouva.

1.4. Kupní smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu (tj. potvrzením objednávky prodávajícím). Jakékoliv navrhované nebo požadované změny oproti předložené objednávce sdělí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Smluvní strany využijí k upřesnění obsahu kupní smlouvy vhodné komunikační prostředky, zejména e-mail a fax. Potvrdí-li prodávající menší než objednané množství zboží, vznikne kupní smlouva v rozsahu takto krácené dodávky.

1.5. Změny kupní smlouvy je možné činit jen písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky.

Článek 2 – Splnění dodávky zboží

2.1. Dodávka zboží je splněna v souladu s ujednanou dodací paritou. Při využití sběrné služby prodávající zašle příjemci zásilky zprávu, že zásilku odesílá. Zpráva musí být odeslána takovým způsobem, aby došla příjemci před doručením zásilky.

2.2. Dodávka se považuje za řádně splněnou i v případě, kdy odchylka proti dohodnutému množství nepřesahuje +/- 5%. Prodávající má však nárok na zaplacení kupní ceny skutečně dodaného zboží.

2.3. Prodávající přiloží ke každé dodávce doklady, které umožní příjemci zboží prověřit plnění u zboží i obalů (dodací listy nebo doklady je nahrazující s uvedením druhu, hmotnosti, množství a kupní ceny zboží, dále pak číslo kupní smlouvy, na kterou je dodávka plněna apod.) V případě sběrné služby musí být na původním dokladu uvedeno datum předání zásilky prvnímu přepravci.

2.4. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě pro dodání zboží dohodnuta. Prodávající splní dodávku v dohodnuté lhůtě, odevzdá-li zboží v poslední den lhůty dopravci k přepravě do místa určení. V případě, že prodávající nebude schopen zajistit dohodnutý termín dodávky zboží, sdělí to bez zbytečného odkladu kupujícímu. Smluvní strany neprodleně dohodnou další postup tak, aby zájmy kupujícího byly ohroženy co nejméně.

Článek 3 – Odpovědnost za vady a reklamace

3.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění k pozdějších předpisů a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Délka záruční doby na materiál činí 12 měsíců ode dne dodání.

3.2. Vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně-reklamačním listem, v kterém kupující uvede charakteristiku vad, resp. jak se vady projevují a uvede návrh na způsob vyřízení reklamace podle přísl. ustanovení obchodního zákoníku.

3.3. Vady uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vady dodávky zřejmé (např.množství) je kupující povinen reklamovat ihned, jiné zřejmé vady, které nemohly být kupujícímu zřejmé při dodávce zboží, musí kupující reklamovat nejpozději do 15 dnů od převzetí dodávky, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

3.4. Prodávající je oprávněn vyjádřit se ke každé reklamaci do 15 dnů od jejího doručení. Ve vyjádření prodávající mj. uvede, zda uplatňuje případný nárok na vrácení zboží ve smyslu ust. § 438 obch.zák.

3.5. Kupující je povinen při převzetí ověřit, zda zboží vyhovuje množství deklarovaném v dodacím listě. Zjistí-li kupující nesrovnalosti v množství, zřejmou porušenost nebo neúplnost dodávky (vady zjevné), je povinen o tom se zástupcem prodávajícího či dopravce (podle povahy dopravy) sepsat zápis, a to ihned při přejímce.

3.6. Oprávněné reklamované vady menšího rozsahu vyřídí prodávající přímo na základě reklamačního listu prokazatelně doloženého.

3.7. V případě zjevných vad zjištěných při přejímce zboží je důkazním prostředkem reklamační list potvrzený zástupcem kupujícího a prodávajícího a to při dopravě vlastními dopravními prostředky prodávajícího.

3.8. Při použití přepravy se u zjevných vad zboží zjištěných při přejímce uznává jako důkazní prostředek reklamační list potvrzený zástupcem kupujícího, dopravce. U vad jakosti zboží musí být reklamační list doložen posudkem laboratoře oprávněné poskytovat posudky předmětného zboží. Zjevné vady spočívající v nesrovnalosti množství, zřejmé porušenosti nebo neúplnosti dodávky (množstevní vady) reklamuje kupující u dopravce.

Článek 4 – Kvalita zboží

4.1. Objednávka-návrh kupní smlouvy předpokládá vždy dodávky zboží odpovídající obvyklé, standardní kvalitě pro ten-který druh dodávaného zboží.

4.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku, pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis a v délce stanovené tímto předpisem.

Článek 5 – Kupní cena zboží II.

5.1. Kupní cena se stává závaznou dohodou v kupní smlouvě.

5.2. V případě vlivu, který objektivně leží mimo prodávajícího a bylo by nespravedlivé žádat, aby prodávající setrval na původně dohodnuté ceně, se strany zavazují dohodnout novou kupní cenu zvýšenou přiměřeně významu vnějšího vlivu.

5.3.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží.

Článek 6 – Platební podmínky, fakturace

6.1. Zaplacení kupní ceny zboží se uskuteční dle platebních podmínek dohodnutých v kupní smlouvě, jinak je sjednaná kupní cena splatná do 14 dnů ode dne dodání zboží.

6.2 Poruší-li kupující povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží řádně nebo včas, je povinen platit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den svého prodlení. Touto sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a to v plném rozsahu.

Článek 7 – Hospodaření a obaly

7.1. Zboží bude baleno tak, aby bylo co nejvíce chráněno před poškozením a zničením. Prodávající neodpovídá za poškození zboží nemající původ v jeho činnosti. (např. autohavárie apod.)

Článek 8 – Rozhodčí doložka

8.1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem, za nějž strany rozhodčí doložky určují, dle ust. § 7 zák. č. 216/1994 Sb., osobu kvalifikovanou a známou jako odborníka na rozhodčí řízení, a to Mgr. Michala Žílu, advokáta, ev. č. ČAK 12559, se sídlem ve Vsetíně (dále jen „rozhodce“). V případě, že takto určený rozhodce nebude funkci rozhodce, a to z jakéhokoli důvodu, vykonávat, určují smluvní strany rozhodcem Mgr. Petra Maršálka, advokáta, ev. č. ČAK 12353, se sídlem ve Vsetíně. Smluvní strany se dále, ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb., dohodly, že postup, kterým má být řízení před rozhodcem vedeno, se bude řídit níže uvedenými pravidly. Místem rozhodčího řízení je sídlo či bydliště rozhodce výše uvedeného (dále jen „sídlo rozhodce“). Strany se dále dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů bez ústního jednání. Veškeré úkony týkající se řízení se činí v českém jazyce (dále jen „jazyk řízení“). Řízení je zahájeno dnem, kdy do sídla rozhodce byla doručena žaloba. Žaloba musí obsahovat náležitosti podle přísl. ust. zák. č. 99/1963 Sb. Poplatek za rozhodčí řízení je splatný k rukám rozhodce a činí 3,5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000,- Kč. V případech nevymezených v této rozhodčí doložce stran poplatku za rozhodčí řízení se vychází při určení jeho výše podpůrně ze zákona o soudních poplatcích, nejméně však vždy 3.000,- Kč. Bude-li rozhodce ke dni splatnosti rozhodčího poplatku plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), tato se k poplatku přičítá. Již zaplacené poplatky za rozhodčí řízení se, i pro případ zastavení řízení nebo jiného než pravomocného meritorního skončení řízení, nevracejí a zůstávají odměnou rozhodce. V zahájeném řízení po řádném zaplacení poplatku za rozhodčí řízení postupuje rozhodce způsobem, který považuje za vhodný a řízení vede tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. O podané žalobě vyrozumí rozhodce žalovaného, kterému zašle kopii žaloby. Současně vyzve žalovaného, aby se do 10 dnů od doručení žaloby k žalobě písemně vyjádřil a dále přiložil zejména listinné důkazy, jichž se dovolává. V případě, že se žalovaný ve lhůtě výše uvedené k výzvě rozhodce nevyjádří či nepředloží důkazy k prokázání svých tvrzení, a ani ve stanovené lhůtě nesdělí a nedoloží, jaký vážný důvod mu v tom brání, může rozhodce považovat skutečnosti v žalobě za nesporné. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl a to včetně případného nároku na náhradu zaplaceného poplatku za rozhodčí řízení. Při rozhodování o nákladech řízení vychází rozhodce z příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Rozhoduje-li rozhodce o přiznání náhrady nákladů účastníkům, pak o náhradě odměny za právní zastoupení účastníka advokátem či notářem a o náhradě jeho hotových výdajů rozhoduje přiměřeně podle ustanovení vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. a č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Otázky rozhodčího řízení výše nevymezené se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně též ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato alternativní rozhodčí doložka opravňuje žalobce, aby zvážil, zda zahájí řízení podle postupu dohodnutého výše, popř. u věcně a místně příslušného soudu s tím, že zahájení řízení u jednoho z nich vylučuje zahájení a vedení řízení u druhého. V případě rozhodování sporů v rozhodčím řízení je rozhodnutí rozhodce o sporu ve věci konečné, závazné, po nabytí právní moci vykonatelné a na jeho základě je možné vést výkon rozhodnutí či exekuci.

Článek 9 – Závěrečná ustanovení

9.1.. VOP jsou vyhotoveny ve dvou rovnocenných vyhotoveních a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

9.2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v kupní smlouvě a v těchto VOP se řídí příslušnými právními předpisy.